Wprowadzenie do majątku firmy używanych środków trwałych

Samodzielnej wyceny wartości wnoszonego majątku prywatnego można dokonać tylko wyjątkowo

Wnosząc do firmy używane składniki majątkowe napotyka się problem określenia ich wartości. Zgodnie z art. 22g ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za wartość początkową uważa się cenę nabycia. Jeśli nie można w ten sposób ustalić tej ceny, to zgodnie z ust. 8 wspomnianego artykułu, wartość początkową środka trwałego określa się na podstawie wyceny dokonanej przez podatnika - z uwzględnieniem cen rynkowych środków tego samego rodzaju z grudnia roku poprzedzającego rok wprowadzenia do ewidencji. Organy podatkowe podkreślają jednak, iż dokonanie takiej wyceny stanowi sytuację szczególną, taką w której podatnik w żaden sposób nie może ustalić ceny nabycia.

19.08.2019r.

dane kontaktowe

Amtal Sp. z o.o. S.K.A.
90-752 Łódź, ul. Żeligowskiego 3/5
telefon: +48 42 680-45-40 / +48 691 207 191
e-mail: biuro@amtal.eu