Koszty samochodu w jednoosobowej działalności gospodarczej

Przepisy nie ograniczają liczby pojazdów wykorzystywanych w działalności

Jedynym warunkiem uprawniającym do uznania poniesionych kosztów na nabycie i użytkowanie w jednoosobowej działalności gospodarczej np. samochodów osobowych jest wykazanie związku przyczynowo-skutkowego między wykorzystaniem tego składnika majątku, a osiąganymi przychodami. Stąd też nie ma innych prawnych ograniczeń do zakupu i użytkowania więcej niż jednego samochodu. Niemniej pamiętać należy o fakcie, iż udowodnienie związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy uzyskanymi przychodami a poniesionymi w tym celu kosztami ciąży na podatniku, więc kwestię tę należy dobrze przemyśleć.

31.10.2019r.

dane kontaktowe

Amtal Sp. z o.o. S.K.A.
90-752 Łódź, ul. Żeligowskiego 3/5
telefon: +48 42 680-45-40 / +48 691 207 191
e-mail: biuro@amtal.eu